ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Обектът Устието на р. Олт при вливането й в Дунав е съставен от една част от заливните гори по поречието на Дунав и заливните гори в долното течение на р. Олт. Хабитатите в зоната формират истинска мозайка, гостоприемна за гнездене, хранене и почивка на птиците. Сред птиците от интерес ще упоменем: Нощната чапла (Nycticorax nycticorax), Сивият кълвач (Picus canus), Средният пъстър кълвач (Dendrocopus medius), Земеродно рибарче (Alcedo atthis) или Малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). Обектът се наслагва и с антропичните езера Фрунзару и Избичени и с Острову Маре. През миграционния период обектът подслонява повече от 20000 екземпляра.

Природозащитният статут на обекта е Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0024, обект RAMSAR. Управител: Асоциация Екилибру.

Екосистеми: водни и сухоземни. Преобладаващи класове природни местообитания: пясъчни плажове (N04), реки, езера (N06), култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), лозя и ливади (N21), горски хабитати в транзиция(N26).

Защитени видове: 81 вида птици.

Достъпност: средна (DN54, DN54A)

Възможност за настаняване: ниска (1 място за настаняване в Корабия, 1 в Турну Мъгуреле и 1 в Ислаз).

Туристопоток: 2950 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, спортен риболов.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0044 Корабия – Турну Мъгуреле, ROSCI0376 Реката Олт между Мърунцей и Турну Мъгуреле

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ