ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Природният парк Комана, въпреки че няма зрелищен релеф, се радва на изключително биологично разнообразие и живописен пейзаж. Блатото Комана, разположено в парка, наречено и делтата на р. Няжлов, привлича ята от различни птичи видове (141), специфични за Делтата на Дунав, но има и два ендемични вида: блестящ ибис и Petroleuciscus celestis. Там има и орнитоложка обсерватория. Разходки с лодка или каят, въжена линия над езероно, полет с мото-парапланер, разходки с файтон, катерене са сред дейностите, които могат да се практикуват в приключенския парк в близост до Природен парк Комана. Също така паркът предлага възможност за екскурзии и разходки в резервацията с божури или бодили. Сред културните атракции на зоната се нареждат Манастирът Комана, Къща-музей Джелу Наум и Ателие-Музей Хартиената мелница в Комана, Историческият Музей в Кълугърени. Паркът предлага 10 тематични маршрута с начални отправни точки от Кълугърени, Комана, Михай Браву, Ислаз, Мъгура-Збою.

Природозащитният статут на обекта е Природен парк – Категория V IUCN и обект по RAMSAR. Управител: Национално управление по горите Ромсилва – Администрация на Природен парк Комана – Общинско предприятие.

Екосистеми: Пасища и панонски солени блата и понто-сарматски; Горска понто-сарматска растителност с Бял дъб; Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  Alnion incanae, Salicion albae); Лесостепна евро-сиберийска растителност с Quercus spp; Блата и панонски солени степи; Субконтинентален пери-панонски храсти. Преобладаващи класове природни местообитания: умерени европейски гори (91AA, 91E0, 91F0, 91I0, 91M0, 91Y0, 91A0), континентални степи (1530), сладки застоели води (3130, 3150, 3160), течащи (3260, 3270), храсти (40A0), пасища (6240, 6440). 

Защитени видове: над 1153 видове от флората (определен е за природен парк за 21 вида), 31 видове риби, 10 видове земноводни, 9 видове влечуги, 212 вида птици, 38 видове бозайници, 2 видова прилепи.

Достъпност: висока (DN5, DN5A, DN6 – DN5B/DJ603, DN41 – DN5A)

Възможност за настаняване: добра (3 структури за настаняване в Комана, 1 в Кълугърени и 1 в Гряка).

Туристопоток: 35000 туристи/година (съгласно Администрацията на парка)

Развлекателни дейности: пешеходен туризъм из гората, разходки с лодка, уикенд туризъм (пикник, разходки), наблюдение на птици, научен туризъм, спортен риболов, училищни лагери и екскурзии, организиран лов, местни празници и поводи.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0022 Комана, ROSCI0043 Комана, ROSPA0146 Долината на р. Кълнище

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ