ИНФОРМАЦИЯ

Природозащитният статут на обекта е Природен парк – Категория V IUCN. Управител: Национално управление по горите Ромсилва – Администрация на Природен парк Железни врата Р.А. (Общинско предприятие).

Екосистеми: бореални широколистни гори (60  %), иглолистни гори, храсти и под-средиземноморски храсти, пасища (10  %), скали, вода, влажни зони, земеделски екосистеми. Преобладаващи класове природни местообитания: сладководни (3130, 3140, 3150), пасища и храсти (6110, 6210), скали и пещери (8120, 8210, 8230, 8240, 8310), гора (9110, 9150, 9160, 91E0, 91G0, 91H0, 92A0, 9280). 70 защитени хабитата, налични в червения списък.

Защитени видове: 116 вида  от флората, 31 вида безгръбначни, 43 вида  бозайници, 205 вида  птици.

Достъп: добър през Дробета-Турну Северин и Оршова (DN57, DN6)

Възможност за настаняване: добра (26 структури за настаняване в Дробета-Турну Северин и 6 в Оршова, 12 в Ешелница).

Туристопоток: 73052 туриста/годишно в прилежащите населени места

Развлекателни дейности: планински туризъм – пешеходен туризъм, научен, религиозен, конен, круизи по Дунав, наблюдение на птици, спортен риболов, традиционни празници и празненства, велотуризъм и планинско колоездене.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0026 Течението на Дунав – Базиаш – Железни врата, ROSCI0206 Планините Алмъжулуй-Локвей, ROSCI0206 Железни врата.

Описание: Пейзажът на Природен парк Железни врата се отличава благодарение на геоложкото и биологично разнообразие. Най-тясната част от дефилето на Дунав прекосява парка, предлагайки възможност да се открие впечатляващ карстов релеф, представен от скални формирования ерозринани от течащите води, долини, пещери, ями, но и ендемични растителни и цветни видове като Лалето на Казаните, Банатският рог, Камбанките на Казаните. Пещерата Ветерани с достъп само през Дунав и Пещерата Поникова, освен атрактивните спелеоложки форми, приютяват и видове прилепи, включени в Републиканския червен списък. Сред големите бозайници най-често се среща мечката и дивата свиня. Рибната популация се състои в по-голямата си част от скобари, кефал, мряна, мерлуза, распер и голяма вретенарка – единствената останала есетрова риба е чигата. Представителните източно-средиземноморски и средиземноморски влечуги са жаба Хермани, пепелянката и гущерът.

Сред птиците се отличава Малкият корморан, големият корморан, сивата чапла, малката бяла чапла, зимното бърне, Шилоопашатата патица, Кафявоглавата потапница, Качулатата потапница, Малкия нирец или лиската. Религиозният туризъм се практикува тук благорадение на редица религиозни обекти като Манастира Водица във Върчорова или Манастира Мракония в Дубова. Изваяният в скала Лик на Дечебал е най-голямото подобно творение в Европа и е сходно с ликовете в Планината Ръшмор. Музеят на водноелектрическата централа Железни врата представя историята на язовира, покрил скалите, които правели преминаването през дефилето почти невъзможно и дали името му – Железни врата. Пакрът има 16 обозначени, маркирани и оборудвани маршрута и 4 тематични пътеки. Препоръчваме опознаване на парка от Посетителския център в Оршова или от Центъра за информиране и документиране в Дробета-Турну Северин.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ