ИНФОРМАЦИЯ

Природозащитният статут на обекта е Национален парк – Категория II IUCN. Управител: Национално управление по горите Ромсилва – Администрация на Природен парк Домоглед – долината на р. Черня

Екосистеми: суб-средиземноморски гори, варовикови съобщества, скали и сипеи, влажни зони. Преобладаващи класове природни местообитания: пасища и храсти (4060, 6110, 6170, 6410, 6430, 6520, 6190, 40A0, 6210, 3220), скални формирования и пещери (8310, 8160, 8210, 8110), гори (9530, 9130, 91V0, 9150, 91E0, 9410, 91K0, 9180, 9110, 91L0), извори (7220).

Защитени видове: 69 флорални видове, 27 вида безгръбначни, 7 вида риби, 33 видове бозайници, 20 видове прилепи, 2 вида земноводни и влечуги, 23 видове птици.

Достъпност: висока (DN6, DN670, DN67D)

Възможност за настаняване: добра (3 структури за настаняване в Бая де Арамъ, 2 в Исверна, 2 в Поноареле, 26 в Дробета-Турну Северин).

Туристопоток: 46402 туриста/годишно в прилежащите населени места

Развлекателни дейности: катерене, спелеология, каньонинг, научен туризъм, традиционни празници и празненства, сред които и Деня на Национален парк Домоглед-долината на р. Черня, пешеходен туризъм.

Рестрикции/природни рискове: силни ветрове – поваляне на дървета; свлачища дължащи се на сипеите, падане на камъни, най-вече в периодите на температурни промени или обилни валежи.

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0069 Домоглед-долината на р. Черня, ROSPA0035 Домоглед-долината на р. Черня.

Описание: Паркът разполага с общо 20 одобрени маршрута за пешеходен туризъм, перфектни за обичащите разходките в природата, и други 14 маршрута в процес на одобряване. Частта от парка, застъваща се с територията на окръг Мехединци, включва дивата Долина на р. Цесна и Проломите на р. Цесна – геоложки резерват, резерват за видове от флората, фауната и със защитени пейзажи – каньон, предназначен за любителите на екстремните спортове. Друга важна забележителност е Върхът на Стан – перфектен резерват за запалените ботаници. Вековните гори с букови дървета на възраст над 200 години, се срещат по Долината на р. Крайова, но и по Долината на р. Оланулуй, р. Йован и т.н. На големи височини преобладават алпийските пейзаж с хвойна.

Основните защитени растения, редни и част от тях ендемични, в парка са балкански борчак, балканска козя брада, банатски рог, Гарганска мъртва коприва, жълт банатски лен,  Primula aurica ssp.serratifolia или Рохелова звъника. Срещат се 1463 вида  пеперуди, сред които ендемичните Lampronia aeripenella, Melicta athalia mehadiensis, Brevantenia banatica или Eupithecia domogledana.видове  Сред птиците, вписани в Европейския червен списък, се редят черният бързолет, Синявицата, водният кос, испанското каменарче или жълтата овесарка. Най-важните големи бозайници тук са мечката, еленът, рисът и дивата свиня. Посетителският център на парка се намира в населено място Бъиле Херкулане в окръг Караш-Северин, но информации могат да се намерят и в пансионите в Бая де Арамъ, окръг Мехединци.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ