ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Дълбокото езеро Кълъраш има обща повърхност от около 5000 хектара, от които 500 са водното огледало. В рамките на природната зона, от особен защитен интерес е Червеногушата гъска, но трябва да се упомене и пеликанът, малката бяла чапла, сивата чапла, немият лебед, зеленоножката. Зоната е населена от пойни птици като Тръстиковото шаварче и Крайбрежното шаварче, Мустакатото тръстикарче и Тръстиковата овесарка. По повърхността на езерото се срещат бели водни лилии, жабешка водянка, Четирилистно разковниче. Основната екотуристическа дейност, която може да се провежда в обекта е наблюдението на птици, но няма специфична туристическа инфраструктура за тази дейност.

Природозащитният статут на обекта е Зона със специална защита на птичите видове ROSPA0051 и обект по RAMSAR. Управител: Румънското орнитоложко дружество

Екосистеми: естествени езера, изкуствени рибарници, плавателни канали и и пристанищен басейн, гори, обработваеми земи, пасища. Преобладаващи класове природни местообитания: континентални сладки води (N06), блата, мочурища, торфища (N07), Широкоразпространени зърнени култури (N12), други обработваеми земи (N15).

Защитени видове: 92 вида птици.

Достъпност: средна (DN3, DN31)

Възможност за настаняване: средна (9 структури за настаняване в Кълъраш и 1 структура в Куза Водъ)

Туристопоток: 14109 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, спортен риболов.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ