ИНФОРМАЦИЯ

Описание: Делтата на р. Дунав е разположена на територията на окръг Констанца и обхваща резерватите Крайречно възвишение Китук, Крайречно възвишение на Вълците, Корбу-Нунташи-Хистрия, Крепостта Хистрия, част от морската зона на Делтата на р. Дунав, част от комплекса Разим-Синое. Крайречно възвишение Китук и Крайречно възвишение на Вълците са комплексно защитени зони и там може да се практикува наблюдение на птици, но няма инфраструктура за тази дейност. Корбу-Нунташи-Хистрия е научен резерват, а достъпът се осъществява чрез маршрут за пешеходен туризъм D5 Нунташи-Крепостта Хистрия-Нунташи. Сред най-търсените дейности са разходките с лодка. Така, в зоната може да се практикува туризъм за отдих и възстановяване, в местата за настаняване в зоната или къмпингуване на плажовете Ваду и Корбу, като там могат да се правят слънчеви и морски бани. Опознавателният туризъм, включващ посещение на резерватите и провеждане на екскурзии по езера и канали. Научният туризъм може да бъде най-добре практикуван в тази зона, също толко добре може да се практикува и селският туризъм, при който местното население приютява посетителите и им предлага местен опит. Основните видове защитени растения са: Achillea collina, Achillea coarctata, Crambe maritime, Crepis setosa, Eryngium maritimum. Основните видове защитени животни са: Bombina bombina, Bufo viridis viridis, Hyla arborea arborea, Pelobates fuscus fuscus, Pelobates syriacus balcanicus, Rana ridibunda ridib, Coluber caspius, Emys orbicularis, Lacerta agilis euxinica. Основните видове птици са: Platalea leucordia, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica, Tatorna tadorna, Riparia riparia, Motacilla flava. Достъпът до обекта се осъществява срещу такса, която може да бъде заплатена и он-лайн.

Природозащитният статут на обекта е Биосферен резерват и обект от мрежата Натуре 2000 – ROSCI0065. Управител: Администрация на Биосферен резерват Делтата на р. Дунав.

Екосистеми: водни, блатни, сухоземни, речни, речно-морски, крайбрежни. Преобладаващи класове природни местообитания: естуари и лагуни (1110, 1210, 1150), реки и езера (3260, 3270, 3130), блата и торфища (1310, 2190, 3150, 3140, 3160, 7210), естествени пасища и степи (2160, 6410, 6420, 6430, 6440, 6510, 62C0, 1410, 40C0, 1530, 6120), култури (2110, 2130), широколистни гори (92A0, 91AA, 91F0), крайречна растителност (92D0).

Защитени видове: 5 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 15 видове риби, 11 видове безгръбначни, 5 вида растения, 51 други видове от флората и фауната.

Достъпност: средна (DJ226, DJ226A, DC83)

Възможност за настаняване: средна (4 структури в Корбу)

Тустистопоток: няма статистики, нито приблизителни оценки за окръг Констанца

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, къмпинг, спортен риболов, плаж.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0031 Делтата на р. Дунав и Комплексът Разим-Синое, ROSPA0076 Черно Море.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ