ИНФОРМАЦИЯ

Защитена зона по Директива за местообитанията (SCI) с код BG0000522, която се допира до защитена зона по Директива за птиците. Включва ЗМ Липака. Намира се на територията на Област Видин, в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана.

На територията на защитената зона се срещат широколистни гори от бук, липа, ясен, явор, бряст. Наличие на смесени местообитания между Мизийски гори от сребролистна липа и термофилни букови гори.

Достъпът се осъществява по асфалтов път до с. Синаговци. Най-подходящите възможности за настаняване и изхранване са в гр. Видин или в малки обекти в околните села.

Зоната дава възможност за пешеходен туризъм – две екопътеки има в местността „Божурица”. Интересни за наблюдение са находищата на защитени видове растения.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ