ИНФОРМАЦИЯ

Защитена зона Арчар е обявена по Директива за местообитанията (SCI) с код BG0000497. Защитената зона включва заливни дунавски тераси и околните пясъчни хълмове с височина 80 – 90 m. Включва се и дунавски остров с алувиални гори. Установени са 31 защитени вида от приложенията на Директива за местообитанията.

Защитена зона Орсоя е обявена по Директива за местообитанията (SCI) с код BG0000182, която съдържа защитена зона по Директива за птиците – SPA BG0002006 Рибарници Орсоя. Включва ЗМ Рибарници Орсоя, ОВМ Рибарници Орсоя. Намират се в област Видин и облат Монтана, и са под юрисдикцията на РИОСВ – Монтана.

От гледна точка на туристическото експониране и поради териториалното разположение, обектите са обединени в ЗПТ Арчар – Орсоя.

До зоната може да се достигне по асфалтов път до с. Арчар и с. Орсоя. Понастоящем подходите до огледните места по бреговете на р. Дунав са непривлекателни поради състоянието на пътищата в селата и неорганизираното депониране на битови отпадъци.  Атрактивна е за посещение с лодка и е подходяща за включване в плавателен маршрут по р. Дунав.

Най-добри възможности за настаняване и изхранване предоставя гр. Видин.

Зоната предоставя възможности за пешеходен туризъм, въпреки липсата на обозначени маршрути, поради открития и равнинен характер на релефа. В района се намират останки от късноримския и ранновизантийския град Рациария, които обаче не са адекватно експонирани.

Интересни за наблюдение са гнездящи, мигриращи и зимуващи водолюбиви птици, както и малкото останали представителни находища на растителни съобщества по пясъчни дюни и льосови склонове над реката. Зоната и намиращите се на нейна територия защитени обекти са подходящи за включване във воден маршрут с малки плавателни съдове.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ФОТОГАЛЕРИЯ