Природни местообитания

Панионна физиологична степ и физиологичен блат – естественото местообитание е степта на физиологичните почви, мъхата пролет и сухо през лятото. Тя се среща в долините на река Дунав (Беленска, Карбоазка, Цибърско и др.), Както и по река Студена, по река Вит (по-ограничена) и други такива места в Дунавската равнина.

Панонски континентални дюни – е един от най-редките местообитания в България. Това са пясъчни дюни и льосови пясъчни дюни в равнините близо до Дунав. Най-характерните и представителни се намират в долината на Орсоя и Цибърско, но се появяват и в долините на Карабоза, Белене и др.

Олиготрофна постоянна вода до мезотрофна растителност на Littorelletea uniflorae и / или Isoeto-Nanojuncetea – естественото местообитание е ежегодното евтино преброяване на хигрозита, което се случва при изтеглянето на река Дунав, до ниските води, пясъчните и пясъчни утайки, които се появяват на крайбрежна река, най-често в края на лятото и есента.

Едва олиготрофните води до мезотрофи с бентови водорасли Хара – представляват какофос, доминиран от водорасли от карофита в различни естествени или полуприродни натрупващи се езера. Те се срещат в временни езера и блата по поречието на река Дунав, в изкуствени езера като Видинския парк и др.

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion – естественото местообитание се намира в горния и средния хоризонт на големите притоци на река Дунав, като Янтра, Вит, Огоста, които бавно текат и понякога се покриват от преброявания на водни растения – подводни или плаващи листа на повърхността на реките.

Реки от кални реки с Chenopodion rubri и Bidention P.P. – естественото местообитание е представено от средно високи влажни и рудерални съобщества, които се срещат след река Дунав и по-ниските притоци на големите притоци на река Дунав, намаляването на нивото на водата, калните брегове и глинестите утайки, които са открити. Често това местообитание съществува съвместно в местообитание с 3130 местообитания.

Естествени еутрофни езера с растителност като Магнопотамион или Хидрохариация – местообитанието представляват езера и блата, някои от които са с полу-естествен произход, като изоставени езера, стари скали и други, главно по поречието на река Дунав, но също и в близост до големи притоци, като Янтра, Искър, Огоста, Вит и др. Най-характерният и запазен пример е езерото Сребърна, но и блатата край селата Гарван, Малък Преславец, Пожарево, Нова Черна, Остров Белене, Кайкуша Остров, Орсоя и др.

Алпийски и бореални храстови съобщества – Естественото местообитание е представено от общностите от малки храсти, пълзящи растения и сибирска хвойна, боровинки и коринт, разпределени във високите планини. Те се срещат на хълмовете без горска растителност в Стара планина или в Стара планина близо до Враца.

Peripanonic subcontinental hedges – местообитание представляват общности от редки храсти (Amygdalus nana) и роза (Rosa pimpineifolia). Намира се в открити райони с устия на плитки варовити в много, макар и ограничени по площ, главно в карбала Пребалкани – Карлуковски, Студенец, Белоградчик, Монтана и др.

Понто-сармански местообитания от твърда дървесина – местообитание със специфичен степнен произход и са общности на Caragana frutex ssp mollis (Caragana frutex ssp mollis.), Които заемат много ограничена площ. Основно се намира в долината на река Студена (с. Горна Студена) и Черна могила, в близост до село Драгомирово, Свищовско.

Калциеви рупични съобщества или базални тревни съобщества на Alysso-White Sedge – Този вид естествено местообитание е представен от пионерски общности на тревни съобщества и ежегодни видове на варовикови скали. Те са широко разпространени, макар и на малки повърхности, навсякъде в карстовите райони на Западните Балкани и някъде в Дунавската равнина, където има варовикови ефлоресценции.

Семитични ксерофилни ливади и фаши с храсти на варовикови субстрати – (Festuco Brometalia) (* Важни места за орхидеи) – Местообитанието е представено от пасищни съобщества на умерено влажни и богати почви, доминирани от многогодишни треви и най-често от разнообразието на билки. Те са широко разпространени, особено в Prebalcan и в преходните райони до Дунавската равнина.

Субапански степни пасищни общности – естествено местообитание, представлявано от редки ливади на варовикови почви и блата, често разпространени по стръмни склонове. Има живи плетове, многогодишни треви и богати на етерични масла, полуремарси и малки храсти. Те са широко разпространени в Prebalcan и Дунавската равнина, където се намират хълмове с ниска надморска височина и слоеве от льосе.

Панонски стъпки върху пясъка – Местообитанието представлява общности, доминирани от едногодишни и многогодишни треви на пясъчни хълмове. Много рядко местообитание, разпространено само около село Арчар, област Видин, в България.

В планинските хигифилни тревни съобщества от равнината и от планината до алпийския под – местообитанието е представено от високи тревни съобщества на ръба на речните гори, в депресиите близо до Дунав и на брега на големите притоци на Дунав.

Алувиални поляни на речни долини в Cnidion dubii – естественото местообитание е хигрофилни ливади в низините край река Дунав. Основно се среща в района на Арчар и по-ограничен на други места по реката.

Cratoneurion (Cratoneurion) – естественото местообитание е представено от карстови извори, разпространени навсякъде на варовитите пребалкански хълмове и южните части на Дунавската равнина.

Скални варовикови скали с касмофитна растителност – естественото местообитание са скални склонове и склонове, покрити с рядка растителност, включително някои местни ендемити като сапун, вятър от вятъра, проповед Рамонда и др. Те са широко разпространени там, където има карстови образувания в Пребалкани и в Дунавската равнина.

Пещерите са затворени за публичен достъп – са пещери и скални ниши, важни за опазването на прилепите и безгръбначните на пещерата. Местообитанието е широко разпространено в карстовите райони на Пребалкани и Дунавската долина. Някои от най-представителните пещери в България се намират в Карлуковския карст, Студенец, Лом, региона около Белоградчик и др.

Букови гори Лузуло-Фагетум – местообитанието е представено от букови гори на бедна почва върху кисели скали. Те се срещат в Западна Стара планина и в Стара планина близо до Враца, без да разполагат с големи площи.

Асперуло-фагетум букови гори – местообитанието е представено от букови гори на богати почви. Разполага с големи площи в Западна Стара планина и на Балканите, близо до Враца.

Букови термофилни гори (Cephalanthero-Fagion) – Естествено местообитание, представено от букови гори върху лоши варовикови субстрати. Разполага с големи площи, главно на Балканите, близо до Враца.

Дъбови хълмове с габър тип Галио Карпинетум – местообитанието е представено от габър и / или дъбови гори. Разполага с големи площи в западната част на Стара планина и в Стара планина близо до Враца.

Тилио-Acerion гори по склоновете, гори и дерета – естественото местообитание представлява горите, разположени по склоновете и планинските изкачвания, доминирани от липа вар и липа от лиственица и клен. Те рядко се срещат в западната част на Стара планина и в планината Враца.

Алувиалните гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) са заливни гори, доминирани от върба, топола и елша. Основно се намира около Дунав, близо до всички притоци на река Дунав и особено река е най-представителният район в страната за това местообитание.

Смесени горски поляни от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia по големи реки (Ulmenion minoris) – местообитанието представлява ливадни гори, доминирани от дъб, пепел, върба и топола върху богати алувиални почви. Навсякъде те заемат малки площи, защото са били унищожени и обсипани. Характерният пример са по-големите острови на река Дунав, защитените територии на река Вит, Карабоз и др.

Панонски гори от Quercus petraea (дъб) и Carpinus betulus (габър) – много рядко естествено местообитание, представено от гори от габър, открити в долини и дълбоки и влажни каньони. Те се срещат в Карлуковски карстов регион, Студенец и др.

Панонски гори от Quercus pubescens (пухкав дъб) – са светли и редки гори, доминирани от пухкавия дъб, които се намират най-вече на сухи и каменисти варовици. Те често имат богат пода в храсти и пасища. Западна зона Prebake е едно от най-представителните места в страната с това местообитание.

Евросибирските степни гори с Quercus spp. (дъб) – естественото местообитание е представено от дъбова гора, която се среща главно на слоеве от льос в Дунавската равнина. Те са широко разпространени например в Лудогорието.

Балканско-панонски дъбови габър – местообитание е смесен дъб и унгарска дъбова гора с богат и разнообразен кръг храсти и ливади. Тези гори са широко разпространени в Prebalcan и в Дунавската равнина.

Сребърни листвени гори – Естественото местообитание е представено от гора, доминирана от сребърна липа, която среща предимно северните и източните стихове на хълмовете в Северна България – например често в североизточна България и на тераси над долините на река Дунав.

Горите на Castanea sativa – естественото местообитание е смес от бук, габър и годни за консумация кестенови гори. Среща се в Западните Балкани, близо до Берковица.

Галерии и южен ливаден храст (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae) – са ливаден храст, доминиран от червения морски зърнастец (Tamarix ramosissima). Намира се главно в чакъл и пясъчни утайки на брега на южна България, но също така и в района на депресия Карабоз. Защитената местност Катина е това местообитание. В по-малка степен те се срещат и на други места по река Дунав.

 

 

Фиш на обект: Природен парк Железни Врата

Резултат: 51

Природен парк – Категория V IUCN

Управител: Национално управление по горите Ромсилва – Администрация на Природен парк Железни врата Р.А. (Общинско предприятие)

Екосистеми: бореални широколистни гори (60  %), иглолистни гори, храсти и под-средиземноморски храсти, пасища (10  %), скали, вода, влажни зони, земеделски екосистеми.

Преобладаващи класи хабитати: сладководни (3130, 3140, 3150), пасища и храсти (6110, 6210), скали и пещери (8120, 8210, 8230, 8240, 8310), гора (9110, 9150, 9160, 91E0, 91G0, 91H0, 92A0, 9280). 70 защитени хабитата, налични в червения списък.

Защитени видове: 116 вида  от флората, 31 вида безгръбначни, 43 вида  бозайници, 205 вида  птици.

Достъп: добър през Дробета-Турну Северин и Оршова (DN57, DN6)

Възможност за настаняване: добра (26 структури за настаняване в Дробета-Турну Северин и 6 в Оршова, 12 в Ешелница).

Туристопоток: 73052 туриста/годишно в прилежащите населени места

Развлекателни дейности: планински туризъм – пешеходен туризъм, научен, религиозен, конен, круизи по Дунав, наблюдение на птици, спортен риболов, традиционни празници и празненства, велотуризъм и планинско колоездене.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0026 Течението на Дунав – Базиаш – Железни врата, ROSCI0206 Планините Алмъжулуй-Локвей, ROSCI0206 Железни врата.

Описание: Пейзажът на Природен парк Железни врата се отличава благодарение на геоложкото и биологично разнообразие. Най-тясната част от дефилето на Дунав прекосява парка, предлагайки възможност да се открие впечатляващ карстов релеф, представен от скални формирования ерозринани от течащите води, долини, пещери, ями, но и ендемични растителни и цветни видове като Лалето на Казаните, Банатският рог, Камбанките на Казаните. Пещерата Ветерани с достъп само през Дунав и Пещерата Поникова, освен атрактивните спелеоложки форми, приютяват и видове прилепи, включени в Републиканския червен списък. Сред големите бозайници най-често се среща мечката и дивата свиня. Рибната популация се състои в по-голямата си част от скобари, кефал, мряна, мерлуза, распер и голяма вретенарка – единствената останала есетрова риба е чигата. Представителните източно-средиземноморски и средиземноморски влечуги са жаба Хермани, пепелянката и гущерът. Сред птиците се отличава Малкият корморан, големият корморан, сивата чапла, малката бяла чапла, зимното бърне, Шилоопашатата патица, Кафявоглавата потапница, Качулатата потапница, Малкия нирец или лиската. Религиозният туризъм се практикува тук благорадение на редица религиозни обекти като Манастира Водица във Върчорова или Манастира Мракония в Дубова. Изваяният в скала Лик на Дечебал е най-голямото подобно творение в Европа и е сходно с ликовете в Планината Ръшмор. Музеят на водноелектрическата централа Железни врата представя историята на язовира, покрил скалите, които правели преминаването през дефилето почти невъзможно и дали името му – Железни врата. Пакрът има 16 обозначени, маркирани и оборудвани маршрута и 4 тематични пътеки. Препоръчваме опознаване на парка от Посетителския център в Оршова или от Центъра за информиране и документиране в Дробета-Турну Северин.

 

Фиш на обект: Национален парк Домоглед-долината на р. Черня

Резултат: 51

Природен парк – Категория II IUCN

Управител: Национално управление по горите Ромсилва – Администрация на Природен парк Домоглед – долината на р. Черня

Екосистеми: суб-средиземноморски гори, варовикови съобщества, скали и сипеи, влажни зони.

Преобладаващи класи хабитати: пасища и храсти (4060, 6110, 6170, 6410, 6430, 6520, 6190, 40A0, 6210, 3220), скални формирования и пещери (8310, 8160, 8210, 8110), гори (9530, 9130, 91V0, 9150, 91E0, 9410, 91K0, 9180, 9110, 91L0), извори (7220).

Защитени видове: 69 флорални видове, 27 вида безгръбначни, 7 вида риби, 33 видове бозайници, 20 видове прилепи, 2 вида земноводни и влечуги, 23 видове птици.

Достъпност: висока (DN6, DN670, DN67D)

Възможност за настаняване: добра (3 структури за настаняване в Бая де Арамъ, 2 в Исверна, 2 в Поноареле, 26 в Дробета-Турну Северин).

Туристопоток: 46402 туриста/годишно в прилежащите населени места

Развлекателни дейности: катерене, спелеология, каньонинг, научен туризъм, традиционни празници и празненства, сред които и Деня на Национален парк Домоглед-долината на р. Черня, пешеходен туризъм.

Рестрикции/природни рискове: силни ветрове – поваляне на дървета; свлачища дължащи се на сипеите, падане на камъни, най-вече в периодите на температурни промени или обилни валежи.

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0069 Домоглед-долината на р. Черня, ROSPA0035 Домоглед-долината на р. Черня.

Описание: Паркът разполага с общо 20 одобрени маршрута за пешеходен туризъм, перфектни за обичащите разходките в природата, и други 14 маршрута в процес на одобряване. Частта от парка, застъваща се с територията на окръг Мехединци, включва дивата Долина на р. Цесна и Проломите на р. Цесна – геоложки резерват, резерват за видове от флората, фауната и със защитени пейзажи – каньон, предназначен за любителите на екстремните спортове. Друга важна забележителност е Върхът на Стан – перфектен резерват за запалените ботаници. Вековните гори с букови дървета на възраст над 200 години, се срещат по Долината на р. Крайова, но и по Долината на р. Оланулуй, р. Йован и т.н. На големи височини преобладават алпийските пейзаж с хвойна. Основните защитени растения, редни и част от тях ендемични, в парка са балкански борчак, балканска козя брада, банатски рог, Гарганска мъртва коприва, жълт банатски лен,  Primula aurica ssp.serratifolia или Рохелова звъника. Срещат се 1463 вида  пеперуди, сред които ендемичните Lampronia aeripenella, Melicta athalia mehadiensis, Brevantenia banatica или Eupithecia domogledana.видове  Сред птиците, вписани в Европейския червен списък, се редят черният бързолет, Синявицата, водният кос, испанското каменарче или жълтата овесарка. Най-важните големи бозайници тук са мечката, еленът, рисът и дивата свиня. Посетителският център на парка се намира в населено място Бъиле Херкулане в окръг Караш-Северин, но информации могат да се намерят и в пансионите в Бая де Арамъ, окръг Мехединци.

 

Фиш на обект: Геоложки парк Платото на Мехединци

Резултат: 43

Геоложки и Природен парк – Категория V IUCN

Управител: Администрация на Геоложки парк Платото на Мехединци и Окръжен съвет на окръг Мехединци

Екосистеми: гори, планински пасища, скали и пещери

Преобладаващи класи хабитати: пасища и храсти (40A0, 6210, 6430, 6520), , други обработваеми земи, широколистни гори и смесени (9110, 9150, 9180, 91K0, 91L0, 91E0), иглолистни гори (9530), други изкуствени терени (8160), скални формирования и пещери (8310).

Защитени видове: 8 видове безгръбначни, 3 вида  риби, 20 видове земноводни и влечуги, 18 видове бозайници, 2 вида растения, 35 видове птици.

Достъп: добър (DJ670, DJ671E, DJ671)

Възможност за настаняване: добра (3 структури за настаняване в Бая де Арамъ, 2 в Исверна, 2 в Поноареле –  в радиус от 10 километра : 26 в Дробета-Турну Северин).

Туристопоток: 60245 туриста/годишно в прилежащите населени места и тези за достъп.

Развлекателни дейности: пешеходен туризъм, спелеология, посещаване на културни паметници.

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI

0198 Платото на Мехединци, ROSPA0035 Домоглед-долината на р. Черня.

Описание: Геоложкият парк предлага 10 одобрени туристически маршрута, които водят пешеходците през най-впечатляващите карстови и планински пейзажи. Могат да бъдат посетени Пещерата на Епуран, Изворът и скалите при Къмана, Люляковата гора Поноареле, Площите със средиземноморски храсти в Исверна, Гората Боровъце, Гората Дръгичану, Карстов комплекс в Поноареле, Карстовите стени при Изворите на Кошущей, Проломите на р. Кошущей, Рогът на Бабите и Кошутата, Рогът Обязден камък, Проломите на р. Тополница и Пещерата Тополница, Рогът Бълции, Рогът Бъии и Долината Мънъстирии. Сред празниците на мястото се числят Празникът на люляците в Поноареле, който се провежда през втората неделя на май месец, ежегодно, Фестивалът на традиционната керамика в Шисещи, Празникът на Пещера Тополница в селска община Чирешу, Празникът на Пещерата при Балта, Фестивалът на съдините и сармите в селска община Шисещи, Национален фолклорен фестивал Гора, горица, хубава елхица! в Бая де Арамъ. Също така има и други туристически забележителности, които могат да бъдат посетени – като Църквата на Св. Димитър в село Негоещи, Църквата на Св. Николай в Балта, Скитът Тополница в селска община Изворул Бързии, Къща Полина Омир в Сисещи, Дървена къща Мария Моакъ в Изворул Бързии, Три дървени мелници в Поноареле. Най-важните видове растения са Himantoglossum janke, Campanula serrata; животни Bufo viridis и Hyla arborea; влечуги Vipera ammodytes. Има посетителски център в Сисещи, информационни центрове в Изворул Бързии, Поноареле, Обършия Клошани и Чирешу.

 

Фиш на обект: Природен парк Комана

Резултат: 51

Природен парк – Категория V IUCN и обект по RAMSAR

Управител: Национално управление по горите Ромсилва – Администрация на Природен парк Комана – Общинско предприятие

Екосистеми: Пасища и панонски солени блата и понто-сарматски; Горска понто-сарматска растителност с Бял дъб; Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  Alnion incanae, Salicion albae); Лесостепна евро-сиберийска растителност с Quercus spp; Блата и панонски солени степи; Субконтинентален пери-панонски храсти.

Преобладаващи класи хабитати: умерени европейски гори (91AA, 91E0, 91F0, 91I0, 91M0, 91Y0, 91A0), континентални степи (1530), сладки застоели води (3130, 3150, 3160), течащи (3260, 3270), храсти (40A0), пасища (6240, 6440).

Защитени видове: над 1153 видове от флората (определен е за природен парк за 21 вида), 31 видове риби, 10 видове земноводни, 9 видове влечуги, 212 вида птици, 38 видове бозайници, 2 видова прилепи.

Достъпност: висока (DN5, DN5A, DN6 – DN5B/DJ603, DN41 – DN5A)

Възможност за настаняване: добра (3 структури за настаняване в Комана, 1 в Кълугърени и 1 в Гряка).

Туристопоток: 35000 туристи/година (съгласно Администрацията на парка)

Развлекателни дейности: пешеходен туризъм из гората, разходки с лодка, уикенд туризъм (пикник, разходки), наблюдение на птици, научен туризъм, спортен риболов, училищни лагери и екскурзии, организиран лов, местни празници и поводи.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0022 Комана, ROSCI0043 Комана, ROSPA0146 Долината на р. Кълнище

Описание: Природният парк Комана, въпреки че няма зрелищен релеф, се радва на изключително биологично разнообразие и живописен пейзаж. Блатото Комана, разположено в парка, наречено и делтата на р. Няжлов, привлича ята от различни птичи видове (141), специфични за Делтата на Дунав, но има и два ендемични вида: блестящ ибис и Petroleuciscus celestis. Там има и орнитоложка обсерватория. Разходки с лодка или каят, въжена линия над езероно, полет с мото-парапланер, разходки с файтон, катерене са сред дейностите, които могат да се практикуват в приключенския парк в близост до Природен парк Комана. Също така паркът предлага възможност за екскурзии и разходки в резервацията с божури или бодили. Сред културните атракции на зоната се нареждат Манастирът Комана, Къща-музей Джелу Наум и Ателие-Музей Хартиената мелница в Комана, Историческият Музей в Кълугърени. Паркът предлага 10 тематични маршрута с начални отправни точки от Кълугърени, Комана, Михай Браву, Ислаз, Мъгура-Збою.

 

Фиш на обект: Делта на р. Дунав

Резултат: 43

Биосферен резерват и обект от мрежата Натуре 2000 – ROSCI0065

Управител: Администрация на Биосферен резерват Делтата на р. Дунав

Екосистеми: водни, блатни, сухоземни, речни, речно-морски, крайбрежни.

Преобладаващи класи хабитати: естуари и лагуни (1110, 1210, 1150), реки и езера (3260, 3270, 3130), блата и торфища (1310, 2190, 3150, 3140, 3160, 7210), естествени пасища и степи (2160, 6410, 6420, 6430, 6440, 6510, 62C0, 1410, 40C0, 1530, 6120), култури (2110, 2130), широколистни гори (92A0, 91AA, 91F0), крайречна растителност (92D0).

Защитени видове: 5 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 15 видове риби, 11 видове безгръбначни, 5 вида растения, 51 други видове от флората и фауната.

Достъпност: средна (DJ226, DJ226A, DC83)

Възможност за настаняване: средна (4 структури в Корбу)

Тустистопоток: няма статистики, нито приблизителни оценки за окръг Констанца

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, къмпинг, спортен риболов, плаж.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0031 Делтата на р. Дунав и Комплексът Разим-Синое, ROSPA0076 Черно Море.

Описание: Делтата на р. Дунав е разположена на територията на окръг Констанца и обхваща резерватите Крайречно възвишение Китук, Крайречно възвишение на Вълците, Корбу-Нунташи-Хистрия, Крепостта Хистрия, част от морската зона на Делтата на р. Дунав, част от комплекса Разим-Синое. Крайречно възвишение Китук и Крайречно възвишение на Вълците са комплексно защитени зони и там може да се практикува наблюдение на птици, но няма инфраструктура за тази дейност. Корбу-Нунташи-Хистрия е научен резерват, а достъпът се осъществява чрез маршрут за пешеходен туризъм D5 Нунташи-Крепостта Хистрия-Нунташи. Сред най-търсените дейности са разходките с лодка. Така, в зоната може да се практикува туризъм за отдих и възстановяване, в местата за настаняване в зоната или къмпингуване на плажовете Ваду и Корбу, като там могат да се правят слънчеви и морски бани. Опознавателният туризъм, включващ посещение на резерватите и провеждане на екскурзии по езера и канали. Научният туризъм може да бъде най-добре практикуван в тази зона, също толко добре може да се практикува и селският туризъм, при който местното население приютява посетителите и им предлага местен опит. Основните видове защитени растения са: Achillea collina, Achillea coarctata, Crambe maritime, Crepis setosa, Eryngium maritimum. Основните видове защитени животни са: Bombina bombina, Bufo viridis viridis, Hyla arborea arborea, Pelobates fuscus fuscus, Pelobates syriacus balcanicus, Rana ridibunda ridib, Coluber caspius, Emys orbicularis, Lacerta agilis euxinica. Основните видове птици са: Platalea leucordia, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Gelochelidon nilotica, Tatorna tadorna, Riparia riparia, Motacilla flava. Достъпът до обекта се осъществява срещу такса, която може да бъде заплатена и он-лайн.

 

Фиш на обект: Езерото Текиргьол

Резултат: 43

Зона със специална защита на птичите видове ROSPA0061 и обект по RAMSAR

Управител: Румънското орнитоложко дружество

Екосистеми: водни, сухоземни.

Преобладаващи класи хабитати: континентални сладки води (N06), блата, мочурища (N07), торфища, широкоразпространени зърнени култури (N12), мелиоративни пасища (N14), други обработваеми земи (N15).

Защитени видове: 83 вида  птици.

Достъп: добър (DN39, DJ383)

Възможност за настаняване: добра (205 структури за настаняване в Ефорие, 13 структури в Текиргьол)

Туристопоток: 165894 туристи/година

Развлекателни дейности: балнео лечение, наблюдение на птици, туризъм за отдих, риболов, стрелба с лък, каяк, планински велосипед.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Езерото Текиргьол е познато на първо място благодарение на терапевтичните свойства на лечебната си кал и черната лечебна кал, добивана от бреговете на езерото. Около този ресурс се развиват балнео санаториумите в Текиргьол и Ефорие Север, където интензивно се практикува здравният туризъм. Езерото е уникална екосистема в Европа, включваща солени и сладки води и по този начин развивайки уникално биоразнообразие. Така, разнообразието на птичите видове по езерото съставлява важна цел за любителите на наблюдението на птиците.

 

Фиш на обект: Нос Аврора

Резултат: 42

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0281

Управител: Без директор. Агенция за защита на околната среда – Констанца

Екосистеми: водни.

Преобладаващи класи хабитати: Морски зони, морски острови (N01): пясъчни коси (1110) и рифове (1170)

Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида птици.

Достъп: добър (DN39, DN39D)

Възможност за настаняване: добра (над 25 структури във Венус, над 50 в Нептун, над 20 в Сатурн и над 20 в Олимп)

Туристопоток: висок (няма статистики за тази зона)

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, разходки с водно колело и с корабче, с каяк, парасейлинг, управление на хвърчило.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

Описание: Обектът Нос Аврора е морски, в акваторията на Черно Море, разпростиращ се между населени места Сатурн и Олимп. Биогенните рифове от Mytilus galloprovincialis са най-важният хабитат, разположен в открито море, на дълбочина между 30 и 45 метра, но и хабитатите от фини пясъци на малки дълбочини. Последните са много редки и имат висока природозащитнастойност. Могат да се извършват гмуркания, за да бъдат посетени. Съществуват редица дейности, които могат да бъдат практикувани, като разходки с водно колело и корабче, каяк, пара-сейлинг, пускане на хвърчила и други водни спортове. Туристопотокът е висок през летния сезон, туристическите курорти биват посещавани от голям брой туристи.

 

Фиш на обект: Костинещи – 23 Август

Резултат: 42

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0293

Управител: Без директор. Агенция за защита на околната среда – Констанца

Екосистеми: водни.

Преобладаващи класи хабитати: Морски зони, морски острови (N01): 1110, 1140, 1170

Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида птици.

Достъп: добър (DN39, DC6)

Възможност за настаняване: добра (154 структури за настаняване в Костинещи, 1 структура за настаняване в 23 Август)

Туристопоток: 34665 туристи/година

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, разходки с водно колело и с корабче , с каяк, езда, разходки с ултралек самолет.

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

Описание: Обектът Костинещи-23 Август приютява важни хабитати като Биогенните рифове от Mytilus galloprovincialis, Коси с твърда глина по крайбрежието с Pholadidae, където се среща видът Pholas dactylus, Крайбрежна и водна скала с фотофорни водорасли, където разнообразието на водорасли е голямо и други три много редки хабитата в румънската акватория на Черно Море – Едрозърнести пясъци с фини малки камъни, в които вълните се разбиват, каменисти крайбрежия, пясъци на малка дълбочина със следи от биотурбация от Arenicola и Callianassa. До обекта може да се стигне от плажа Костинещи и може да се практикува гмуркане, спортен риболов и водни спортове. Костинещи и курорт, богат на предлагане за настаняване и ресторанти като предлага всички необходими условия за дългосрочна почивка на румънското черноморие.

 

Фиш на обект: Морските дюни в Аджидя

Резултат: 38

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0073, Категория IV IUCN

Управител: Университетът „Александру Йоан Куза“ – Яш

Екосистеми: пясъчни дюни

Преобладаващи класи хабитати: пясъчни дюни (2110, 2130), храсти (40A0)

Защитени видове: 30 растителни вида, 501 животински вида.

Достъпност: средна (DN39)

Възможност за настаняване: добра (4 места за настаняване в Аджидя и в радиус от 10 км се намират 145 места в Констанца).

Туристопоток: 501779 туристи/година

Развлекателни дейности: екотуристически дейности, научен туризъм (за ботаници), посещение на резервата

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Природната зона е разположена на юг от Община Констанца и на 4 км. от Ефорие и е единственият природен резерват с морски дюни на територията на страната. Към момента дюните са фиксирани със засадена растителност, но все още има повдижни и полу-подвижни дюни. Тук се среща Борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum) вид включен в Червения списък на IUCN със статут „застрашен от изчезване“. Също така, трябва да упоменем и пресийската поветица (Convolvulus persicus), обикновената ефеда (Ephedra distachya), морското зеле (Crambe maritima) – те са класифицирани като редки цветни видове.

 

Фиш на обект: Дълбокото езеро (Йезер) – Кълъраш

Резултат: 37

Зона със специална защита на птичите видове ROSPA0051 и обект по RAMSAR

Управител: Румънското орнитоложко дружество

Екосистеми: естествени езера, изкуствени рибарници, плавателни канали и и пристанищен басейн, гори, обработваеми земи, пасища.

Преобладаващи класи хабитати: континентални сладки води (N06), блата, мочурища, торфища (N07), Широкоразпространени зърнени култури (N12), други обработваеми земи (N15).

Защитени видове: 92 вида птици.

Достъпност: средна (DN3, DN31)

Възможност за настаняване: средна (9 структури за настаняване в Кълъраш и 1 структура в Куза Водъ)

Туристопоток: 14109 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, спортен риболов.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Дълбокото езеро Кълъраш има обща повърхност от около 5000 хектара, от които 500 са водното огледало. В рамките на природната зона, от особен защитен интерес е Червеногушата гъска, но трябва да се упомене и пеликанът, малката бяла чапла, сивата чапла, немият лебед, зеленоножката. Зоната е населена от пойни птици като Тръстиковото шаварче и Крайбрежното шаварче, Мустакатото тръстикарче и Тръстиковата овесарка. По повърхността на езерото се срещат бели водни лилии, жабешка водянка, Четирилистно разковниче. Основната екотуристическа дейност, която може да се провежда в обекта е наблюдението на птици, но няма специфична туристическа инфраструктура за тази дейност.

 

Фиш на обект: Морска крайбрежна акватория Вама Веке – 2 Май

Резултат: 37

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0269

Управител: Националния научно-изследователски морски институт „Григоре Антипа“, Констанца

Екосистеми: морска

Преобладаващи класи хабитати: Морски зони, морски острови (N01): 1110, 1140, 1170

Защитени видове: 2 вида бозайници, 31 видове риби, 19 видове безгръбначни, 6 вида растения, 1 видове земноводни

Достъпност: средна (DN39)

Възможност за настаняване: добра (21 структури за настаняване в селска община Лиману)

Туристопоток: 16622 туристи/година

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, разходки cu водно колело, пускане на хвърчило, разходки с велосипед.

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

Описание: Крайбрежната акватория се простира между селищата Вама Веке и 2 Май по румънското черноморие. Двете селища са развити от туристическа гледна точка като предлагат широка гама възможности за настаняване и много от тях са дори в къщите на местното население. Също така има ресторанти с морска кухня и барове. Природната зона е истинска мозайка от хабитати на елементарно ниво като е и зона за убежище и възпроизвеждане за многобройни морски организми. Има център по гмуркания, който има протокол за сътрудничество с Администрацията на Резервата, а туристите, които изберат такова изживяване ще получат информации за подводната среда, която ще посетят и така са промоцирани видовете и хабитатите, представляващи интерес. Има и тълкователен маршрут – пътеката на Нептун – която започва от 2 Май и стига до Вама Веке. По продължението на маршрута са монтирани пет интерактивни пана, съдържащи както информации относно видовете и хабитатите в съответната зона, така и някои интерактивни игри, предназначени специално за деца и младежи.

 

Фиш на обект: Гората Радомир

Резултат: 36

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0137

Управител: Агенция за защита на околната среда – Долж

Екосистеми: водни, сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: континентални сладки води (N06), Широкоразпространени зърнени култури (N12), мелиоративни пасища (N14), горски

Защитени видове: 39 вида птици.

Достъпност: средна (DN6)

Възможност за настаняване: малка в близост. В радиус от 10 км – Каракал с 3 места за настаняване.

Туристопоток: 1504 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, пешеходен туризъм

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: През Гората Радован преминава национално шосе 6, но във вътрешността й не са уредени туристически маршрути. Гората обхваща зони с плантации акация и останки от вековна дъбова гора – Quercus. Гората няма изключително голямо биологично разнообразие, но е важно място за мигриращи видове, застрашени на световно или европейско ниво и е зона за гнездене и отглеждане на малките. Сред мигриращите видове, които прекарват средно дълги периоди в гората упоменаваме: Белият щъркел (Ciconia ciconia), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Белобузата рибарка (Chlidonias hybridus) и Речна рибарка (Sterna hirundo). Сред гнездящите видове и тези, които отглеждат в нея малките си упоменаваме: Вечерната ветрушка (Falco vespertinus), Белооката потапница (Aythya nyroca), Червеногърбата сврачка (Lanius collurio), Черночелата сврачка (Lanius minor), Градинската овесарка (Emberiza hortulana).

 

Фиш на обект: Думбръвени – Долината на р. Урлуя – Езерото Ведероаса

Резултат: 36

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0071

Управител: Дирекция по Горите Констанца

Екосистеми: водни и сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: континентални сладки води, блата, мочурища и торфища, сухи пасища, степи, широкоразпространени зърнени култури, мелиоративни пасища, други обработваеми земи, широколистни гори, дървесни насаждения или дървесни видове – 62C0, 91I0, 3150, 40C0, 6430, 91F0, 91AA, 91M0.

Защитени видове: 5 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 6 вида риби, 5 вида безгръбначни, 4 вида растения + 2 флорални видове и фауна от червения списък

Достъпност: средна (DN3, DJ307, DJ391A)

Възможност за настаняване: ниска (1 структура в Адамклиси) В радиус от 20 км – Олтина с 1 място за настаняване.

Туристопоток: среден (няма статистики за тази зона)

Развлекателни дейности: пешеходен туризъм, спортен риболов, посещаване на културни паметници в зоната

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0007 Блатото Ведероаса, ROSPA0039 Дунав – Остроаве, ROSPA0001 Алиман-Адамклиси, ROSPA0036 Думбръвени

Описание: в рамките на защитената природна зона могат да бъдат посетени: Паметникът Trophaeum Traiani и Крепостта Музеят Адамклиси – населено място Адамклиси, Манастирът Св. Апостол Андрей и Чешмата на Михай Еминеску – населено място Йон Корвин, Манастирът Покров Богородичен – населено място Думбръвени, Манастирът Делени, римска гробница – населено място Делени, Манастирът Св. Мария Магдалена, Татарска къща Зюлфие Тотай, Мултиетнически музей – населено място Кобадин, Дакско-римска крепост в Плопени – населено място Кирноджени, място с вкаменелости Алиман и Крепостта Сачидава – населено място Алиман. Сред природните забележителности могат да бъдат посетени: Гората Думбръвени, Варовиковите стени в Пиетрошани, мястото с вкаменелости Алиман, Блатото Конкау-Негрещи, Блатото Крединца, Езеро Ведероаса, Езеро Дунърени, Брегът на Дунав. Езерото Ведероаса има меандри и е покрито в голямата си част от тръстика, като поради това приютява много птичи видове. Пещерата в Чишмелуца, природна забележителност на територията на обекта, е дом на 5 вида  прилепи като Остроухия нощник, Сивия дългоух прилеп, Големия подковонос, Големия нощник, Подковонос на Мехели. Геоморфоложките пейзажи също така са изключително атрактивни, като са съставени от хълмове, долини постоянно заляти с води, пасища, канари.

 

Фиш на обект: Серистите подводни морски извори в Мангалия

Резултат: 36

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0094

Управител: Националният научно-изследователски институт за морска геология и геоекология – ГеоЕкоМар

Екосистеми: водни.

Преобладаващи класи хабитати: морски зони, превали – 1110, 1170, 1140

Защитени видове: 4 вида растения, 4 вида безгръбначни, 4 вида риби.

Достъп: добър (DN39)

Възможност за настаняване: добра (177 структури за настаняване в Мангалия)

Туристопоток: 245353 туристи/година

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, посещаване на културни паметници, езда, каяк, разходки cu платноход.

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

Описание: Този обект е единственият на територията на Румъния, в който все още се среща Обикновената морска трева (Zostera noltii) – тя живее на дълбочини до 2 метра и е застрашена от изчезване. Най-подходящата екотуристическа дейност, която може да бъде практикувана в тази зона е скуба-дайвинг. Така могат да бъдат наблюдавани подводната флора и фауна и специфичният скалист релеф. Сред видовете растения, които могат да бъдат видяни се нареждат кафявото водорасло Брадата цистозира Cystoseira barbata – застрашен вид, морската трева Zostera noltii, а от фауната тук могат да бъдат видени следните видове: морско конче (Hippocampus guttulatus microstephanus – застрашен вид), мраморен рак (Pachygrapsus marmoratus – уазвим вид), морска игла (Syngnathus typhle – уазвим вид). Могат да се практикуват водни спортове и спортен риболов. Населено място Мангалия, разположено в близост до защитената природна зона, е благоприятно от туристическа гледна точка. Тук могат да бъдат посетени Крепостта Каллатис, Туристическото пристанище Мангалия, Джамията „Есмахан Султан“, Археологическият музей „Каллатис“, Гробницата с папирус, Християнската гробница с псалми, Византийската сграда, Музеят на Марината, Хергелето Мангалия. Освен тези туристически забележителност, Мангалия има и широка гама ресторанти и барове, но и балнеоклиматичният курорт Сатурн, който има много високо ценен от туристите плаж.

 

Фиш на обект: Езерото Сютгьол

Резултат: 36

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0057

Управител: Асоциацията BlackSea Spa

Екосистеми: водни.

Преобладаващи класи хабитати: сладки континентални води (N06)

Защитени видове: 79 вида птици.

Достъпност: висока (DN3C, DN2A, Булевард Мамая)

Възможност за настаняване: добра (145 структури за настаняване в Констанца, 2 структури в Овидиу)

Туристопоток: 506308 туристи/година

Развлекателни дейности: уиндсърф, яхтинг, водни ски, безмоторно летене, наблюдение на птици, спортен риболов

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Езерото Сютгьол, включващо и Езерото Тъбъкърией е езерен комплекс, разделен от Черно Море с морски кордон, на който е разположен туристическият курорт Мамая. Важните видове птици, гнездящи на езерото Сютгьол са Вечерната ветрушка (Falco vespertinus), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Полската бъбрица (Anthus campestris), Белооката потапница (Aythya nyroca).  Езерото е важно в миграционния период за видове като Червеногушата гъска (Branta ruficollis), Розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus), малкия корморан (Phalacrocorax pygmaeus), Малка чайка (Larus minutus) или Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis). За презимуване следните видове го намират важно: Речна чайка (Larus ridibundus), Черновратият гмурец (Podiceps nigricollis), Лиската (Fulica atra), Чайка буревестница (Larus canus), Качулатата потапница (Aythya fuligula), Кафявоглавата потапница (Aythya ferina). Езерото предлага, освен голямото разнообразие от птици, възможност да се практикуват водни спортове като уиндсърф, яхтинг или водни ски. Близостта до община Констанца и до комплекса Мамая открива безброй възможности за прекарване на свободното време – от нощен живот, до ресторанти с рибна кухня или посещения на културни и туристически обекти. В Констанца могат да бъдат посетени: Аквариумът Констанца, Арменската църква Св. Мария, Гръцката Църква Метаморфосис, Римско-католическата църква Св. Антон, Църквата Св. Мина, Казино Констанца, Православната катедрала Св. Петър и Павел, Делфинариумът, Римската сграда с Мозайка, Генуезкият фар, Джамията Хунчар, Природният микрорезерват Констанца, Джамията Карл Първи, Музеят по Изкуствата в Констанца, Музеят за Народно изкуство, Музеят по Национална история и Археология, Музеят по Скулптура Йон Жаля, Музеят на Марината, Археологическият Парк, Планетариумът, Туристическото Пристанище Томис. Също така, в Констанца има и центрове за развлечение/забавление: Gravity Park, Lake View Entertainment and Sports Center и Aqua Magic.

 

Фиш на обект: Езерата Ташаул-Корбу

Резултат: 36

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0060

Управител: Асоциацията BlackSea Spa

Екосистеми: водни.

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата торфища (N07)

Защитени видове: 82 вида птици.

Достъпност: висока (DN22, DJ226)

Възможност за настаняване: добра (47 структури за настаняване в Нъводари, 2 структури в Михаил Когълничану)

Туристопоток: 48138 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, водни спортове с платна

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Езерата Ташаул-Корбу са езерен комплекс, в който езерото Ташаул е морски лиман. Тук изобилието на птичите видове е богато, сред основните видове птици се броят: Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сива чапла (Ardea cinerea), Червеногушата гъска (Branta ruficollis), Морският дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Орелът-рибар (Pandion haliaetus), Лопатарка (Platalea leucorodia) и Дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra). В близост до природната зона се намира балнеоложкият курорт Нъводари, който е перфектен за ваканционният и здравен туризъм. Също така в населено място Корбу могат да бъдат посетени археологическите обекти „Нос Мидия“ и „Долината на Ветря“. В населено място Ваду могат да бъдат посетени археологическите обекти „Гяур-Кьой“ и „Бардалия“.

 

Фиш на обект: Коридорът на р. Жиу

Резултат: 35

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0045

Управител: Окръжен съвет Долж

Екосистеми: мокри зони водни и блатни, открити зони с ксерични и алувилани ливади, ливади и горски екосистеми

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), горски хабитати в транзиция(N26) – 92A0, 91M0, 91Y0, 91E0, 91I0, 9130, 9170, 91F0, 3130, 6120, 6440, 6510, 3270, 1530, 3140, 3150, 3260, 6430

Защитени видове: 2 вида бозайници, 3 вида  земноводни и влечуги, 12 вида риби, 7 вида безгръбначни, 1 вид растения

Достъпност: висока (E70, DN6, DN66, DN7, DN55, DN54, DN55A, DN56, DN65, DJ606, DJ606A, DJ552E, DJ552, DJ561, DJ561B, DJ561C)

Възможност за настаняване: средна (37 места за настаняване в Крайова, 1 място за настаняване в Бекет, 1 място за настаняване във Филиаш, 1 Място за настаняване в Буковъц, 1 място за настаняване в Кълъраш, 3 места за настаняване в Коцофенни дин Фацъ, 1 място за настаняване в Дръник, 1 място за настаняване в Малу маре)

Туристопоток: 88952 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, пешеходен туризъм, спортен риболов

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0135 Пясъците при Дъбулени, ROSPA0010 Бистрец, ROSPA0023 Устието на р. Жиу – Дунав

Описание:  Защитената природна зона е разположена по средното и долно течение на р. Жиу и е с дължина от 129 км, преминава през 4 еко-региона – Гетското плато, Платата Гъвану-Бурдя, Лесостепта на Румънската долина, Крайречните ливади на р. Дунав. Долината на тази река е един от основните транс-балкански миграционни коридори на птиците, като тук са идентифицирани 33  % от видовете птици от Румъния. Лалугерите и видрата са два вида бозаници, които лесно могат да бъдат видени в техния хабитат. Освен природните забележителности, населените места разположени в и около обекта предлагат следните културни забележителности: Археологическият обект в Буковъц – в Жидовии, Халтщатската гробница в Кърна – Крайречно възвишение Томии, Археологически обект в Плошка, Археологически обект в Коцофении дин Дос – Крепостта на Жидовите, Археологически обект в Кърна, Средновековен археологически обект в Къчулътещи, Късна римска крепост в Бистрец, Археологически обект в Бъздъна, Дакска крепост във Валя. Природните обекти, включени в Коридора на р. Жиу са: Устието на р. Жиу при вливането й в Дунав, Пясъците в Дъбулени, мястото с вкаменелости Буковъц, мястото с вкаменелости Дръник, гората Зъвал, Къщата на гората в Гората Потелу.

 

Фиш на обект: Чуперчени-Деса

Резултат: 35

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0039

Управител: Дирекция по Горите Долж

Екосистеми: водни и сухоземни.

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), естествени пасища, степи (N09), култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), лозя и ливади (N21), други изкуствени терени (N23), горски хабитати в транзиция(N26) – 3140, 3150, 92A0, 91F0, 3130, 6120, 6440, 6510, 91I0, 3270, 1530, 2160, 2190.

Защитени видове: 2 вида бозайници, 3 вида  земноводни и влечуги, 10 видове риби, 4 вида безгръбначни, 3 вида  растения, 79 други важни видове от флората и фауната

Достъпност: средна (DN55A, DJ553, DJ553A)

Възможност за настаняване: ниска (6 структури за настаняване в Калафат)

Туристопоток: 7829 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, спортен риболов, посещаване на културни паметници

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0013 Калафат-Чуперчени-Дунав

Описание: Природната зона Чуперчени-Деса е разположена в заливната зона на крайречните дунавски територии и е орнитоложки резерват, разположен на около 200 хектара, обхващащ и Широкото блато и Черното блато. Също тук е разположена и Гората Чурумела, в която се срещат огромни акации, чиито диаметри достигат 70-80 см, а височината – 35 метра. Хабитатите на Salix alba и Populus са тези, които допринасят за включване на обекта като такъв с общностно значение в мрежата Натура 2000. Сред птиците, намиращи се в този обект се числят Белият щъркел, черният щъркел (Ciconia nigra), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Бойникът (Philomachus pugnax), Червената чапла (Ardea purpurea), Кокилобегачът (Himantopus himantopus), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus). Селото Чуперчени-Деса не е оградено с дига и е единственото място, останало по този начин по поречието на Дунав. Освен природните богатства, в зоната могат да бъдат посетени и няколко културни обекта: Римският каструм в Деса, Църквата Св. Николай в Деса, Палатът Маринку в Калафат, Църквите „Св. Великомъченик Георги“, „Лечебният Извор“, „Успение Богородично“ в Калафат.

 

Фиш на обект: Блахница

Резултат: 35

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0011, обект RAMSAR

Управител: Румънското орнитоложко дружество

Екосистеми: водни и сухоземни.

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), лозя и ливади (N21), горски хабитати в транзиция(N26).

Защитени видове: 103 вида  птици.

Достъпност: средна (DN56B, DN56C, DJ606, DJ565)

Възможност за настаняване: средна (1 място за настаняване в Груя, 1 в Хинова и в радиус от 10 км – 26 места за настаняване в Дробета-Турну Северин)

Туристопоток: 57258 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, спортен риболов, vizitare obiective culturale

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0173 Гората Стърмина, ROSCI0306 Жиана

Описание: В територията на обекта Блахница са включени и други защитени зони: Гората Стърмина, Жиана, Гората Бунджет. Сред най-важните видове птици, които се срещат в обекта, са: Botaurus stellaris, Ixobrichus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Egretta alba и garzetta, Aytya nyroca. Сред най-важните културни обекти споменаваме: Църквата Св. Великомъченик Георги в Хинова, Римският каструм и Римският насип в Хинова, Археологическият обект „Ботул Пискулуй“ на остров Корбулуй, Археологически обект в Девеш-Четъцуйе, Археологически обект в Груя – Ла Кариера.

 

Фиш на обект: Устието на р. Олт при вливането й в Дунав

Резултат: 35

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0024, обект RAMSAR

Управител: Асоциация Екилибру

Екосистеми: водни и сухоземни.

Преобладаващи класи хабитати: пясъчни плажове (N04), реки, езера (N06), култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), лозя и ливади (N21), горски хабитати в транзиция(N26).

Защитени видове: 81 вида птици.

Достъпност: средна (DN54, DN54A)

Възможност за настаняване: ниска (1 място за настаняване в Корабия, 1 в Турну Мъгуреле и 1 в Ислаз).

Туристопоток: 2950 туристи/година

Развлекателни дейности: наблюдение на птици, спортен риболов.

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0044 Корабия – Турну Мъгуреле, ROSCI0376 Реката Олт между Мърунцей и Турну Мъгуреле

Описание: Обектът Устието на р. Олт при вливането й в Дунав е съставен от една част от заливните гори по поречието на Дунав и заливните гори в долното течение на р. Олт. Хабитатите в зоната формират истинска мозайка, гостоприемна за гнездене, хранене и почивка на птиците. Сред птиците от интерес ще упоменем: Нощната чапла (Nycticorax nycticorax), Сивият кълвач (Picus canus), Средният пъстър кълвач (Dendrocopus medius), Земеродно рибарче (Alcedo atthis) или Малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). Обектът се наслагва и с антропичните езера Фрунзару и Избичени и с Острову Маре. През миграционния период обектът подслонява повече от 20000 екземпляра.

 

Фиш на обект: Канарите на р. Дунав

Резултат: 34

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0022

Управител: Дирекция по Горите Констанца

Екосистеми: водни и сухоземни.

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), култури (N12), пасища (N14), широколистни гори (N16), горски хабитати в транзиция(N26) – 3130, 3140, 3270, 40C0, 62C0, 6430, 6510, 91I0, 91M0, 91AA, 92A0, 92D0, 6440, 91F0, 3150

Защитени видове: 1 вид бозайници, 4 вида земноводни и влечуги, 15 видове риби, 1 вид безгръбначни, 2 вида растения, 8 други видове от флората и фауната.

Достъпност: средна (DN3, DJ223, DN22C, E81, DN2A)

Възможност за настаняване: средна (4 места за настаняване в Чернаводъ, 1 място за настаняване в Сеимени, 1 място за настаняване в Олтина, 9 места за настаняване в Кълъраш)

Туристопоток: 15718 туристи/година

Развлекателни дейности: разходки с лодка, риболов за развлечение, посещаване на културни паметници

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0054 Езерото Дунърени, ROSPA0039 Дунав-Остроаве, ROSPA0017 Канарите на Хършова, ROSPA0002 Алах Баир-Капидава, ROSPA0012 Ръкавът Борча

Описание: Представителният хабитат в рамките на този обект е този в Горските галерии от Salix alba и Populus alba – този хабитат съдържа площи без извършвани лесостопански дейности и могат да се считат за девствени гори. В рамките на хабитата с Понто-сарматски храсти се намират редица видове, включени в Републиканския червен списък, сред които и Campanula romanica. Културните забележителности, които могат да бъдат посетени в рамките на този обект са: Археологически обект при Чернаводъ, Крепостта Аксиополис, Археологически обект Крепостта Карсиум, Исторически и Археологически Музей в Чернаводъ, Археологически обект Хършова, Археологически обект Гиндърещи, Крепостта Алтинум в Олтина, Укреплението Дава в Олтина, Крепостта Капидава в Топалу, Музеят по изкуства Дину и Севаста Винтилъ в Топалу, Музеят за Традиционни руски носии в Гиндърещи, Зоологическата градина в Кълъраш, Музеят на Долен дунав в Кълъраш и Паметникът на Орела, Паметникът на войниците в Кълъраш.

 

Фиш на обект: Фонтанът Мурфатлар

Резултат: 34

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0083

Управител: Дирекция по Горите Констанца

Екосистеми: сухоземни – земеделски екосистеми, гори, пасища, храсти

Преобладаващи класи хабитати: култури (N12), широколистни гори (N16) – 62C0, 91AA, 40C0

Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида земноводни и влечуги, 3 вида  безгръбначни, 2 вида растения, 35 други важни видове от флората и фауната.

Достъпност: средна (DN3)

Възможност за настаняване: средна (1 място за настаняване в Мурфатлар, 1 място за настаняване във Валул луй Траян, а в радиус от 20 км има 135 звена за настаняване в Констанца и 4 в Меджидия)

Туристопоток: 503821 туристи/година (статистиката е налична за Констанца и Меджидия)

Развлекателни дейности: уикенд туризъм

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Областта около обекта Фонтанът Мурфатлар се разпростира върху отвесен варовиков бряг с тесни долини, в които се намират около 515 вида  специфична южно-добруджанска флора. В резервата са идентифицирани нови растения, които носят неговото име. Например, адонис – Adonis vernalis var. Murfatlariensis, източна метличина – Метличина orientalis f. Murfatlaria, добруджанско коило – Stipa lessingiana f . murfatlarii, лилавите репеи от Мурфатлар – Carduus murfatlarii, ленът на Борза, ендемичен вид, – Linumn borzeanum,  брегова овсига  – Bromus riparius var. dobrogensis. Като научно значение, Фонтанът Мурфатлар приютява няколко редки вида: есенен минзухар, фий, карамфилче, бодил, метличина и карамфил. В Мурфатлар има 9 структури с услуги за обществено хранене. Освен природните обекти, могат да се посетят и редица културни обекти като Малкият насип от пръст и Ансамблът Тумули в Чокърлия, а в Мурфатлар могат да се посетят каменната кула на Каструма за отбрана на вала, Гарата Басараби, Църквата „Рождение Богородично“, Къща – музей Стаматопулос, Къща – музей Омер Бекир Бей, Барелеф „Винификация“, Каменният ансамбъл при Мурфатлар. В самата вътрешност на защитената зона могат да бъдат посетени Църквата „Света Параскева“, Църквата „Св. Йоан Кръстител“, Манастирският комплекс в Басараби, Природен резерват Фънтъница (Фонтанът), Лозаро-винарски масив Мурфатлар, Конакът на Михаил Когълничану.

 

Фиш на обект: Долината на р. Олтец

Резултат: 32

Обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0266, Категория IV IUCN

Окръг: Олт

Управител: Професионално сдружение „Социология Милитанс“

Екосистеми: водни и сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: Пясъчни плажове (23  %), реки и езера (2  %), култури (обработваеми земи) (11  %), пасища (8  %), широколистни гори (35  %).

Защитени видове: 1 хабитат (Заливни гори с Salix alba и Populus Alba), 1 вид бозайник (Rhinolophus hipposideros), 2 вида земноводни и влечуги (Bombina bombina, Triturus cristatus), 4 вида риби, 1 безгръбначен вид, 8 важни вида растения.

Достъпност: висока (DN 65/E574, DN 64, DJ 546, DJ 643, DJ 644, селски пътища: 154A, 155, 161, 83).

Ограничения околна среда: Риск от наводнения (течове от склоновете).

Възможност за настаняване (радиус 10 км): 31 места за настаняване във Войняса (от които 3 хотела и 20 селски пансиона).

Туристопоток: над 1000 пристигания/година (в най-близкото населено място, Войняса, са регистрирани 14 320 пристигания през 2015 г.).

Развлекателни дейности: риболов за развлечение, лов, посещаване на културни паметници

Свързване с други защитени природни зони: Долината на долното течение на р. Олт

Описание: В рамките на обекта Долината на р. Олтец туристическите забележителности са представени от реката и заливната гора на р. Олтец, Езерото Балта, Археологически обект Вииле Брътъшану (Добрун), църкви и манастири (в. XVIII – XIX), къщи-музеи (Петре Пандря, Михаил Друмеш), изкуството на традиционното грънчарство, популярният танц „Кълуш“ (Ансамбълът от Добрун). Дейностите, които туристите в тази зона предпочитат са риболов и лов, но най-голяма част от тях практикуват уикенд туризъм за скари, плажуване и къпане през лятото. Бреговете на река Олтец са стръмни и в обекта се формират пясъчни острови, а в последната част от течението коритото е дигирано и преобладават бластитите райони.

 

Фиш на обект: Гората Хаджиени – Котул Въии

Резултат: 32

Природен обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0157

Управител: Дирекция по Горите Констанца

Екосистеми: водни и сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), култури (N12), пасища (N14), широколистни гори (N16), иглолистни гори (N17), горски хабитати в транзиция (N26) – 3150, 6430, 91AA, 40C0, 62C0, 91M0.

Защитени видове: 7 вида бозайници, 2 вида земноводни и влечуги, 5 вида безгръбначни, 4 вида растения, 21 други видове от флората и фауната.

Достъпност: средна (DJ391, DJ393, DJ391B)

Възможност за настаняване: малка, но в радиус от 10 км (177 места за настаняване в Мангалия, 20 места за настаняване в Лиману).

Туристопоток: 261975 туристи/година

Развлекателни дейности: научен туризъм, уикенд туризъм, пешеходен туризъм, веломаршрути (неодобрени)

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0066 Лиману-Хергелия, ROSPA0094 Гората Хаджиени

Описание: Обектът е изключително привлекателен поради разнообразието на впечатляващата цветна флора – зоната се намира в пресечната точка на миграционните пътища на най-различни цветни видове. Пейзажът е уникален, съставен от шибои и скални образования. Сред редките видове се нареждат и трябва да се споменат метличина (Centaurea jankae), Пърчовка (Himantoglossum caprinum) и Емилипопово прозорчe (Potentilla emilii-popii). Един от отличителните елементи на Гората Хаджиени е големият брой костенурки, които могат да бъдат видени да се разхождат сред тревите и туфите – estudo graeca.

 

Фиш на обект: Гората и Долината Канарауа Фетии – Йортмак

Резултат: 32

Природен обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0172

Управител: Дирекция по Горите Констанца

Екосистеми: водни и сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), естествени пасища, степи (N09), култури (N12), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), лозя и ливади (N21) – 91I0, 91M0, 6430, 40C0, 62C0, 3260, 91AA.

Защитени видове: 8 видове бозайници, 4 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 9 видове безгръбначни, 2 вида растения, 20 други видове от флората и фауната

Достъпност: средна (DN3, DJ391A)

Възможност за настаняване: ниска (1 структура за настаняване в Олтина)

Туристопоток: нисък, няма статистически данни.

Развлекателни дейности: пешеходен туризъм, разходки с велосипед, научен туризъм

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0008 Бъняса-Канарауа Фетии, ROSPA0054 Езерото Дунърени, ROSPA0056 Езерото Олтина, ROSPA0039 Дунав-Острови.

Описание: В този обект е представена 27  % от флората на Румъния, а характерните хабитати са пещерите и блатистите зони, дъбови и габърови гори и варовикови съобщества. Пейзажът на варовиковите стени, граничещи с хълмове, гори и водни потоци продължава и отвъд границата с България, като там е наречен долината Суха Река. Стените на долината достигат 40 метра височина. Добруджанската костенурка е широко разпространена в зоната.

 

Фиш на обект: Проломите на Добруджа

Резултат: 32

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0019

Управител: Дирекция по Горите Констанца

Екосистеми: сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: естествени пасища, степи (N09), култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), други изкуствени терени (N23), горски хабитати в транзиция(N26).

Защитени видове: 86 вида  птици.

Достъпност: средна (DJ225, DJ222, DN22)

Възможност за настаняване: ниска. В радиус от 20 км са разположени 2 места за настаняване в Михаил Когълничану.

Туристопоток: 2661 туристи/година

Развлекателни дейности: пешеходен туризъм, спелеология, спорт на открито

Ограничения/природни рискове:

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0215 Рифове от епохата юра – Кея

Описание: Проломите на Добруджа предлагат впечатляващ пейзаж благодарение на геоморфоложките, палеонтоложките, ботаническите и фаунистичните си характеристики. В рамките на обекта има две пещери от голямо палеонтологично и археологично значение – Пещерата при Адам и Пещерата Гура Доброджей. В Пещерата При Адам са обследвани 80 вида фосили от епохата юра и е открит зъб-молар от Homo sapiens fossilis. Пещерата Гура Доброджей приютява колонии прилепи през лятото, които генерират значителни натрупвания от пресовано гуано – тази пещера се нарича още и Пещерата на Прилепите. Най-важните видове, гнездящи в Проломите на Добруджа са: Burhinus oedicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Coracias garullus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris.

 

Фиш на обект: Морската зона около Нос Тузла

Резултат: 32

Природен обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0273

Управител: Националният научно-изследователски институт за морска геология и геоекология – ГеоЕкоМар

Екосистеми: водни.

Преобладаващи класи хабитати: Морски зони, морски острови (N01) – 1170, 1140, 1110

Защитени видове: 2 вида бозайници, 2 вида риби, 23 други видове от флората и фауната

Достъпност: средна (DN39)

Възможност за настаняване: добра (7 места за настаняване в Тузла и в радиус от 10 км се намират 154 места в Констанца).

Туристопоток: 33569 туристи/година

Развлекателни дейности: слънчеви бани и с морска вода(туризъм за отдих), водни спортове, развлечения, гмуркане, разходки с водно колело и с корабче , с каяк, езда, разходки с ултралек самолет, спортен риболов

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0076 Черно Море

Описание: Морската зона около Нос Тузла обхваща скалистата подводна земна форма, вдала се морето, на Нос Тузла и е изключително важен за хабитатите рифове, пясъчни коси и блатистите зони по време на приливи и отливи. В този обект е разположено скалистото дъно с най-голяма дълбочина и най-нееднакъв релеф в румънската акватория на Черно Море. Също така тук има и 5 вида , намиращи се в Червения списък на IUCN и отбелязани, че са застрашени от изчезване – Cysostera barbata, Delphinus delphis, Mullus barbatus, ponticus, Phocoena phocoena, Tursiops truncatus – и други 2 уязвими – Pachygrapsus marmoratus, Scorpaena porcus. Много лесно могат да се видят раци, спонгии и анемони. Плажът Тузла е търсен плаж от туристите, желаещи тишина.

 

Фиш на обект: Ръкавът Борча

Резултат: 31

Зона със специална защита на птичите видове, част от Натура 2000 – ROSPA0012

Управител: Екологичен Клуб UNESCO Pro Natura

Екосистеми:

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), естествени пасища, степи (N09), култури (N12), широколистни гори (N16)

Защитени видове: 79 вида птици.

Достъпност: средна (E81, DN3B)

Възможност за настаняване: средна  (9 структури за настаняване в Кълъраш, 1 структура за настаняване в Борча)

Туристопоток: 14109 туристи/година

Развлекателни дейности:разходки с лодка, корабче, слънчеви бани, наблюдение на птици

Ограничения/природни рискове: наводнения

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSCI0022 Канарите на Дунав, ROSCI0319 Блатото Фетещи

Описание: Ръкавът Борча е разположен в посока срещу течението спрямо град Кълъраш и се простира до Джурджени, а дължината му възлиза на около 100 км. Най-важните видове, гнездящи в този обект са Aytya nyroca, Milvus migrans, Haliaetus albicilla, Falco vespertinus, Coracias garrulus, колонии от Ardeidae и Threskiornithidae. В миграционния период обектът приютява над 20000 водолюбиви птици. Ръкавът Борча е плавателен, така е местното население предлага развлекателни услуги състоящи се в разходки с лодка или корабче. Залесените гори на ръкава придават приятна атмосфера на пешеходните разходки или на тези с лодка.

 

Фиш на обект: Дунав при Гърла Маре – Маглавит

Резултат: 30

Природен обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0299

Управител: Румънското орнитоложко дружество

Екосистеми: водни и сухоземни.

Преобладаващи класи хабитати: реки, езера (N06), блата, торфища (N07), пасища (N14), широколистни гори (N16), горски хабитати в транзиция(N26) – 92A0

Защитени видове: 2 вида бозайници, 3 вида  земноводни и влечуги, 3 вида  риби

Достъпност: средна (DN56C, DJ562, DN56A)

Възможност за настаняване: ниска (1 място за настаняване в Четате и в радиус от 10 км се намират 6 места в Калафат).

Туристопоток: 7829 туристи/година

Развлекателни дейности: земеделски туризъм, религиозен туризъм, риболов за развлечение, местни фестивали, посещаване на културни паметници, плаж/слънчеви бани,

Ограничения/природни рискове:

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: ROSPA0074 Маглавит, ROSPA0046 Груя – Гърла Маре

Описание: В населеното място Четате се провежда Филмов фестивал през м. август ежегодно при Културното пристанище Четате, може да бъде посетен Музеят на Рибарите в Четате. В населено място Маглавит може да бъде посетен Манастир Маглавит и Църквата Св. Николай, а в Калафат могат да бъдат посетени Църквите Св. Николай, Успение Богородично, Целебният извор. Мозайката от хабитати дава уникален пейзаж, благоприятстващ разходките в горите от обекта и около езерата. Също така в Маглавит може да бъде посетена Черничевата плантация на Александру Йоан Куза и пясъчните дюни.

 

Фиш на обект: Вънжу Маре

Резултат: 30

Природен обект от общностна значимост, част от Натура 2000 – ROSCI0403

Управител: без директор Управляван към момента от Агенция за защита на околната среда Мехединци и Национално управление по горите Ромсилва Дирекция по Горите Дробета-Турну Северин.

Екосистеми: сухоземни

Преобладаващи класи хабитати: култури (N12), пасища (N14), други обработваеми земи (N15), широколистни гори (N16), лозя и ливади (N21) – 91M0, 91Y0

Защитени видове: 2 вида безгръбначни, 51 видове растения

Достъпност: средна (DN56A, DJ565, DJ562A)

Възможност за настаняване: ниска (в радиус от 30 км – 1 място за настаняване в Груя, 1 в Хинова и в радиус от 10 км – 26 места за настаняване в Дробета-Турну Северин)

Туристопоток: 57258 туристи/година

Развлекателни дейности: земеделски туризъм, религиозен туризъм, пешеходен туризъм

Ограничения/природни рискове: –

Свързване с други защитени природни зони в зоната на проучването: –

Описание: Обектът Вънжу Маре е формиран от два вида гори – Заливните крайречни гори Вънжулуй и Фулга – и от земеделските земи, заобикалящи ги. Горите са съставени от зимен дъб, цер, обикновен дъб и обикновен габър, в които съжителстват важни безгръбначни видове като бръмбарът – рогач и голям сечко. В населено място Вънжу Маре се организира ежегодно, през месец октомври Фестивалът на Лозата и Виното, и тъй като е зона богата на лозя, могат да се посетят избите Оревица Маре и Вънжу Маре. Също така може да се организират пешеходни походи в горите Заливна гора Вънжулуй – Гората Мъргъритару. В Корлъцел могат да се посетят църквата Корлъцел с храма Слизане на Свети Дух и Църквата Долината на Годините с храма Св. Николай и може да се участва в местни събития – Русалска неделя в Корлъцел – среща със синовете на селото за молитва и При Долината на Годините – Деня на Героите Испас.